Řád školní družiny

 

Školní družina je zařízením výchovy mimo vyučování a je zřízena při Základní škole Medlov. Slouží žákům této školy od 1. do 4. ročníku. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ale mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní částečně funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po ukončení školního vyučování. Školní družina pracuje v souladu s dalšími aktivitami, které škola nabízí ( zájmové kroužky,..)

 • Školní družina je pro přihlášené děti otevřena v době od 7:00 - 7:45 hod a 11:45 – 15:45 hod. Děti do školní družiny předává vyučující vychovatelce v 1. patře u schodů, a to v 11:45 nebo je přivádí do školní družiny v 12:40 hod.
 • Pro činnost školní družiny je vymezena od 11:45 – 15:45 hod místnost „družina“. Školní družina může využívat tělocvičnu, školní jídelnu a učebny.
 • Rodiče přihlašují děti do školní družiny písemnou přihláškou  s řádně vyplněnými odchody dítěte ze školní družiny do konce prvního týdne školního roku. Ze školní družiny odhlašují dítě rovněž písemně.
 • Jestliže žák svým chováním narušuje činnost školní družiny, může být ze ŠD vychovatelkou vyloučen po dohodě s ředitelkou školy.
 • Na začátku docházky do školní družiny rodiče písemně oznámí, v kolik hodin bude dítě odcházet každý den domů nebo zda si dítě budou odvádět osobně. Každou změnu rodiče oznámí vychovatelce školní družiny. Každou nepřítomnost dítěte rodiče řádně písemně omluví. Mimořádný nebo předčasný odchod dítěte je možný jen proti písemné omluvě od vyzvedávajícího rodiče.
 • Žák nesmí bez dovolení vychovatelky opouštět kolektiv školní družiny a musí se řídit jejími pokyny. Při činnosti školní družiny, kdy žáci využívají prostory cvičebny nebo jídelny, konají tak za dozoru vychovatelky, která dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině podle řádu využívaných prostor. Při vycházkách žáků školní družiny nebo činnosti na sportovním hřišti vychovatelka zajišťuje jejich bezpečnost a ochranu zdraví.
 • Pitný režim žáků přihlášených do školní družiny zajišťuje školnice ve spolupráci s vychovatelkou školní družiny.
 • Při nevyzvednutí žáka ze školní družiny do 15:45 hod., postupuje vychovatelka školní družiny takto: telefonicky zkontaktuje rodiče žáka a vyčká do doby, kdy žáka předá rodičům nebo jejich zástupci.
 • Do školní družiny lze umístit dočasně žáky nepřihlášené a to v těchto případech:
  - nepředvídaná nepřítomnost vyučujícího, kdy je cíleně či neplánovaně přerušena nebo ukončena výuka a nelze zajistit rychlou informovanost rodičů
  - ojedinělá žádost rodiče z důvodů bezpečnosti a ochrany dítěte.
 • Informace o činnosti školní družiny a jejím provozu podá vychovatelka školní družiny nebo ředitelka školy .
 • Po dobu práce v kroužku zodpovídá za děti navštěvující školní družinu vedoucí kroužku, která si je z družiny vyzvedne a po skončení kroužku opět předá vychovatelce školní družiny.
 • Svévolně poškozené pomůcky, hračky, hry uhradí jednotlivci, kteří věc poškodili.